• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


กองสวัสดิการสังคม


นางนภาวรรณ ตากลม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
095-607-4777
นางสาวสุรีย์พร ภูแก้วนอก
นักพัฒนาชุมชน


นางประภาพรรณ ศรีกุดตุ้ม
นักพัฒนาชุมชน