• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  | 1   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 66-70
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 66-70 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


การประเมินความเสี่ยงทุจริต


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5