• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


แผนจัดเก็บภาษีและ พัฒนารายได้
  | 1   
แผนการจัดเก็บภาษี 2560
แผนการจัดเก็บภาษี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

7