• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล





ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

          ปัจจุบันการคมนาคมในเขตอำเภอตำบลบึงพะไล  มีความสะดวกมากขึ้นเพราะได้รับการพัฒนาจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล มีการบูรณะซ่อมแซมถนนลูกรังให้สามารถใช้งานได้ดี สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก พร้อมทั้งถนนที่ใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรให้อยู่ในสภาพที่ดี  ส่วนถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคมภายในเขตตำบลบึงพะไลและเชื่อต่อเส้นทางนอกเขตพื้นที่ ได้แก่

          1. เส้นทางสายบ้านหนองเอี่ยน - บ้านหนองเต่า

          2. เส้นทางสายบ้านหนองเต่า - บ้านศาลาหนองขอน

          3. เส้นทางสายบ้านหนองเต่า - บ้านหัวหนอง

          4. ทางหลวงชนบท มท(4017) จากสี่แยกพะไล - แยกบ้านหนองโคบาล

          5. ถนนนิเวศรัตน์ (202) - บ้านหนองขามน้อย

          6. เส้นทางถนนลูกรังจากบ้านหนองโพธิ์ - บ้านหนองขามน้อย

 

การไฟฟ้า

         การให้บริการประชาชนด้านไฟฟ้าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไลจะรับผิดชอบในด้านการติดตั้ง ซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์ และไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ตรอก ซอย และในการตั้งงบประมาณขยายไฟฟ้าให้ครบครัวเรือนและหมู่บ้าน

 

การประปา

          บ้านเรื่อนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล  ใช้บริการน้ำประปาจากประปาหมู่บ้าน  จำนวน 2,471 ครัวเรือน

 

การสื่อสาร

          -หอกระจายข่าวจำนวน 15 จุด  ครอบคลุมพื้นที่

          -องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต และระบบสัญญาณ Wifi ไว้บริการประชาชน