• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


แผนพัฒนาบุคลากร
  | 1   
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


แผนพัฒนาบุคลากร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


แผนพัฒนาบุคลากร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5