• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

สภาพทางสังคม

สภาพางสังคม

จำนวนหมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งสิ้น  15  หมู่บ้าน

 

การศาสนา

   ประชาชนในตำบลบึงพะไล   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   โดยมี ศาสนสถาน  14  แห่ง  คือ

             1. วัดศรีวิไลวนาราม                ตั้งอยู่ที่       บ้านโนนระเวียง                   หมู่ที่ 2

             2. วัดปทุมวารี                       ตั้งอยู่ที่       บ้านหนองบัวกอง                 หมู่ที่ 3

             3. วัดป่าสันติสุข                     ตั้งอยู่ที่       บ้านหนองบัวกอง                หมู่ที่ 3     

             4. วัดบ้านพะไล                      ตั้งอยู่ที่       บ้านพะไล                        หมู่ที่ 4

             5. วัดป่าแก้วมณี                     ตั้งอยู่ที่       บ้านพะไล                        หมู่ที่ 4

             6. วัดบ้านศาลาหนองขอน           ตั้งอยู่ที่       บ้านศาลาหนองขอน             หมู่ที่ 5

             7. วัดศรีสำราญ                      ตั้งอยู่ที่       บ้านหนองโคบาลเหนือ           หมู่ที่ 13

             8. วัดใหม่ห้วยยาง                    ตั้งอยู่ที่       บ้านห้วยยาง                      หมู่ที่ 7

             9. วัดบ้านหนองเต่า                  ตั้งอยู่ที่       บ้านหนองเต่า                     หมู่ที่ 9

             10. วัดป่าดอนมงคล                 ตั้งอยู่ที่       บ้านหนองเต่า                     หมู่ที่ 9

             11. วัดป่าบ้านหนองโพธิ์             ตั้งอยู่ที่       บ้านหนองโพธิ์                     หมู่ที่ 10

             12. วัดบ้านหนองขามน้อย           ตั้งอยู่ที่       บ้านหนองขามน้อย               หมู่ที่ 11

             13. วัดศรีบุญเรือง                   ตั้งอยู่ที่       บ้านหนองโคบาล                  หมู่ที่ 6

             14. วัดป่าแดงเมธาราม              ตั้งอยู่ที่       บ้านห้วยยาง                      หมู่ที่ 7

ระบบสาธารณูปโภค

               1.  การไฟฟ้า  เขตตำบลบึงพะไล มีไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเกือบครบทุกครัวเรือน

               2. ระบบประปา  ประชาชนในตำบลบึงพะไล  ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน  ประมาณ 1,869  ครัวเรือน  และอีกบางส่วนได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล  ประมาณ  325  ครัวเรือน

การศึกษา

              ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จำนวน 5 โรงเรียน   คือ

              1. โรงเรียนบ้านโนนระเวียง

              2. โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน

              3. โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย

              4. โรงเรียนบ้านหนองโคบาล

              5. โรงเรียนบ้านหนองเต่า

              โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน  1 แห่ง คือ

              1. โรงเรียนบึงพะไล

              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล  จำนวน  5  แห่ง  คือ

               1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวกอง

               2. ศูนย์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวบึง-โนนระเวียง

               3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโคบาล

               4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า-หนองโพธิ์

               5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาหนองขอน

 

การสาธารณสุข

             ตำบลบึงพะไล  มีโรงพยาบาลชุมชนประจำตำบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลชุมชนบ้านโนนระเวียง  มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) 15 แห่ง