• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  | 1   


ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงาน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


ประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5