• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Personal Data Privacy Policy)
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล  ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ หลักความจำเป็น ความได้สัดส่วน และการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ และมาตรฐานสากล จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสาธารณชนรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ หลักการ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล  และการดำเนินการตามวิสัยทัศน์บรรลุจุดมุ่งหมาย  ตามภารกิจ เป็นไปโดยการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  


1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ในการทำหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล   มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา (ข้อมูลส่วนบุคคล) ที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (Identified or Identifiable Person) อาทิ ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน รายละเอียดที่อยู่และการติดต่อ ข้อมูลการเงิน ข้อมูลประวัติส่วนตัว เป็นต้น ทั้งจากเจ้าของข้อมูลที่ได้รับมาโดยตรงและจากแหล่งอื่น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวครอบคลุมถึงข้อมูลพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล  ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ คู่สัญญา ผู้ประกอบธุรกิจ ประชาชน และนิติบุคคลอื่น เป็นต้น


2. วัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล  ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
    การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล   เป็นไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส่วนราชการ  ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้บริการประชาชน   ปฏิบัติตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล  มีประสิทธิภาพ มีการคุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม


3. หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล  ให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล โดยจัดให้มีมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามระดับความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนำเทคโนโลยีป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leak Prevention) มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลทุกประเภท ภายใต้หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้


         การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) โดยเป็นการดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง และชัดเจน มีการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเก็บข้อมูลตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยเมื่อหมดความจำเป็น อปท. จะดำเนินการทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ต่อไป

         นอกจากนี้ การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก เช่น ส่วนราชการ โรงพยาบาล นิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงอันเป็นการดำเนินภารกิจอันพึงเป็นงานของ อปท. หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่น หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ อปท. หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ไม่มีอำนาจหรือโดยมิชอบ


4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล   ตระหนักถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         ทั้งนี้ การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและการพิจารณาดำเนินการของ อปท. ดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อปท. อาจปฏิเสธในการดำเนินการตามคำขอในกรณีที่มีเหตุตามที่กฎหมายกำหนด โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว สามารถติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้


5. การทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ อปท.
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล   จะพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดย ธปท. จะเผยแพร่นโยบายฉบับที่ปรับปรุงแล้วบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไลต่อไป