• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  | 1   
ประกาศจริยธรรม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5