• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


พรบ./พรก.
  | 1   
งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2556


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
  
21