• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวพิมลพร ชีวะวิโรจน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
โทร.091-013-9622


นางสาวพิมลพร ชีวะวิโรจน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
โทร.091-013-9622


นายบุญจันทร์ พุลสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.087-374-4502


นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.081-966-2272


นางนภาวรรณ ตากลม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.095-607-4777


นายวิษณุ งามบ้านผือ
ผอ.กองช่าง รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.064-696-0582


นายปรีชา วงษาเทียม
นักวิชาการเกษตร รักษาราชการ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตรฯ
โทร.085-208-1214


นายวิษณุ งามบ้านผือ
ผู้อำนวยการกองช่าง
064-696-0582