• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ข้อมูลประชากร

 

จำนวนประชากร และอาชีพ

     
ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 10,928 คน แยกเป็นชาย 5,497 คน เป็นหญิง 5,449 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 279 คน : ตารางกิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านรวม 15 หมู่บ้านด้วยกัน     

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
 1 บ้านหัวบึง   135  248  261 509
 2 บ้านโนนระเวียง  196  390  405 795
 3 บ้านหนองบัวกอง  317 556  579  1,153
 4 บ้านพะไล  155  189 182 371
 5 บ้านศาลาหนองขอน  197 420 411 831
 6 บ้านหนองโคบาล   230 462 462 924
 7 บ้านห้วยยาง  100 160 146 306
 8 บ้านศิลาทอง  225  429 485 914
9 บ้านหนองเต่า  200 422 413 835
10 บ้านหนองโพธิ์ 306 692 629  1,321
11 บ้านหนองขามน้อย  152 292  290 582
12 บ้านบะระเวียง  133 287 279 566
13 บ้านหนองโคบาลเหนือ  133 303 280 583
14 บ้านราชมงคล  141 317 306 623
15 บ้านหนองเต่าพัฒนา  161 312 303 615
  รวม  2,741  5,479 5,449   10,928

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนกรกฏาคม 2561

 

อาชีพ ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 85 ของประชากรทั้งหมด เพราะลักษณะภูมิประเทศของตำบลเป็นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มสลับกันเป็นช่วง ๆ เหมาะแก่การเพราะปลูก อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนจึงเป็นเกษตรกรรม ผลผลิตที่เป็นรายได้หลัก ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว เป็นต้น นอกนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ ฯลฯ