• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


กองช่าง


นายวิษณุ งามบ้านผือ
ผู้อำนวยการกองช่าง
06-4696-0582


นายธนภัทร กฤติมาวรพงศ์
นายช่างโยธา


นางสาวสุภาวดี ตุ่งพิลา
เจ้าพนักงานธุรการ


นายภิญโญ คำแสนโคตร
นายช่างไฟฟ้า


นายสรายุธ วันสา
ผู้ช่วยช่างโยธา