• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต็บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์เอกสารที่เกี่ยวข้อง