• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


รายงานการเงิน-การคลัง

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 เดือน ม.ค.66-มี.ค.66 ปี2566เอกสารที่เกี่ยวข้อง