• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศขข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ.หนองโคบาล ม.6 (หลังศพด.บ้านหนองโคบาลเอกสารที่เกี่ยวข้อง