• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศขข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. (บ้านหนองเต่า ม.15 - บ้านหนองโพธิ์ ม.เอกสารที่เกี่ยวข้อง